Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Nutshell Academy. Deze is opgedeeld in twee delen:

Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers

Deze ‘Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers’ zijn van toepassing op de relatie tussen Nutshell.academy en de Opdrachtgevers. Trainers, coaches workshopleiders en anderen die opdrachtnemer voor Nutshell.academy zijn, verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Opdrachtnemers’.

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de Trainer dat door de Opdrachtgever via het Platform bij de Trainer kan worden besteld.

Opdracht: een opdracht van de Opdrachtgever via het Platform bij de Trainer van het door de Opdrachtgever geselecteerde Aanbod.

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Opdracht plaatst via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Trainer met betrekking tot een Opdracht en het verzorgen van deze Opdracht.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Nutshell.academy en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Trainer of Opdrachtnemer:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die trainingen, workshops of andere kennissessies aanbiedt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Trainerinformatie:
de informatie van de Trainer met betrekking tot, onder andere, ervaring, gevolgde opleiding, expertise, kennis, algemene informatie, persoonlijke informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product en bedrijfs- en contactgegevens.

Service:
de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Nutshell.academy worden aangeboden aan de Opdrachtgever, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Opdrachten naar de betreffende Trainer.

Nutshell.academy:
Nutshell.academy handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Everybody Likes Penguins BV. Nutschell.academy is een handelsnaam van Everybody Likes Penguins BV.

2. Identiteit van Nutshell.academy

Nutshell.academy is een handelsnaam van Everybody Likes Penguins BV.

Adres
De Werkspoorfabriek
Schaverijstraat 11
3534 AS Utrecht
KvK: 60980923
BTW-nr: NL823958048B01
Email: info@nutshell.academy

Tel: +31 (0) 30 87 00 260
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers zijn slechts van toepassing op de Service. Nutshell.academy is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. U erkent dat Nutshell.academy geen training, opleiding of coaching verschaft of optreedt als trainingsbureau en dat het Aanbod wordt verschaft door onafhankelijke externe aannemers die niet werken voor Nutshell.academy of haar aangesloten bedrijven.
 2. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Trainer van toepassing.
 3. De Opdrachtgever gaat door middel van het plaatsen van een Opdracht direct een Overeenkomst met de Trainer aan voor de levering van het door de Opdrachtgever geselecteerde Aanbod. De Opdrachtgever is gebonden aan de Opdracht en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Trainer op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Nutshell.academy publiceert het Aanbod namens de Trainers op het Platform, overeenkomstig de door de Trainers aangeleverde Trainerinformatie. Nutshell.academy aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Trainerinformatie op het Platform. De Trainer kan fysieke of mentale oefeningen toepassen in het aanbod. Mochten de Opdrachtgever bepaalde restricties hebben, dan dient dit vooraf aan de Trainer te worden doorgegeven. Nutschell.academy is niet verantwoordelijk voor het Aanbod: niet voor de inhoud, kwaliteit, vorm, oefeningen en materialen. Alle klachten, schade en gevolgschade die ontstaat uit het Aanbod zijn de verantwoordelijkheid van de Trainer.
 2. Nutshell.academy geeft alle Trainerinformatie zodanig weer, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Nutshell.academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Opdracht definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Opdracht via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Opdracht, zal Nutshell.academy de Opdracht elektronisch aan de Opdrachtgever bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de Trainer worden uitgevoerd als de Opdrachtgever correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Opdracht. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nutshell.academy of de Trainer te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Opdracht, dient de Opdrachtgever na het plaatsen van de Opdracht telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Opdracht) bereikbaar te zijn voor zowel het Trainer als Nutshell.academy.
 5. Nutshell.academy aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Opdracht

 1. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht op uitvoering hiervan, of de Opdracht digitaal te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het digitaal doorgegeven bericht binnen het Platform van Nutshell.Academy.
 2. Bij annulering van de Opdracht <2 weken voor aanvang van de betreffende Opdracht wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de Opdracht >2 weken voor aanvang van de Opdracht wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de Opdracht is eenmaal kosteloos, daarna 50% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de Opdracht, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
 6. Nutshell.academy heeft het recht om namens de Trainer Opdrachten te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Opdracht of de contactgegevens. Indien Nutshell.academy een Opdracht annuleert die al betaald is, dan zal Nutshell.academy dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Opdrachtgever schijnbaar valse of frauduleuze Opdrachten plaatst, dan kan Nutshell.academy hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers, is de Opdrachtgever verplicht om het Trainer te betalen voor de Opdracht. Door de Opdrachtgever kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in paragraaf 6, van deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Opdracht niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Trainer heeft Nutshell.academy geautoriseerd om namens de Trainer de online betaling van de Opdrachtgever in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Opdrachtgever over het Aanbod, de Opdracht of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Trainer te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van de Trainer en de uitvoering van de Overeenkomst ligt bij de Trainer. Nutshell.academy kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Opdrachtgever een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via e-mail te worden gecommuniceerd aan de Opdrachtgeversservice van Nutshell.academy op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers aangegeven e-mailadres.
 3. Nadat de klacht door Nutshell.academy is ontvangen zal Nutshell.academy zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Nutshell.academy streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Trainer (lid 1) of Nutshell.academy (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Nutshell.academy sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Nutshell.academy is info@nutschell.academy.

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Nutshell.academy heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Laan van Malkenschoten 20
  7333 NP Apeldoornvia de volgende assuradeur:
  Meijers Assurantiën B.V.
  Van Heuven Goedhartlaan 935
  1181 LD AmstelveenDe beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

10. Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Opdrachtgever kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief op de ‘afmelden’ functionaliteit in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de Opdrachtgeversservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgevers onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Nutshell.academy verwerkt persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever. Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

Algemene Voorwaarden Opdrachtnemers

Definities

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer met betrekking tot een Opdracht en het verzorgen van deze Opdracht.

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Opdracht plaatst via het Platform.
Ken uw Klant (KYC)-informatie – alle documenten en gegevens die Nutshell.Academy nodig heeft voor de naleving van ken-uw-klant-verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Nederlandse Sanctiewet en de EU-richtlijn over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de toepasselijke Sanctielijst, alle zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Opdracht: een opdracht van de Opdrachtgever via het Platform bij de Trainer van het door de Opdrachtgever geselecteerde Aanbod.

Betaaldiensten: het in ontvangst nemen van geld van Opdrachtgevers, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Opdrachtnemer, Nutshell.Acadamy (of bedrijven die onderdeel zijn van de bedrijfstructuur) of het terugbetalen aan de Opdrachtgever. Betaaldienst wordt uitgevoerd door Nutshell.Acadamy in samenwerking met een betaalserviceprovider.

Betaling: de betaling zoals genoemd de paragraaf ‘Vergoeding voor de Service’

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Nutshell.academy en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Ranking: de ranking van Opdrachtnemer zoals weergegeven op het Platform door Nutshell.Academy.

Trainer of Opdrachtnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die trainingen, workshops of andere kennissessies aanbiedt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten de Service en/of Betaaldiensten van het Platform gebruikt.

Opdrachtnemerinformatie: de informatie van de Opdrachtnemer met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, ken-uw-klant-informatie, algemene informatie, productaanbod (trainingen, cursussen, workshops, kennissessies, opleiding, studie, coaching), trainingsmaterialen zoals werkboeken, prijzen voor ieder afzonderlijk Aanbod-product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, KvK-nummer, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer portal: het online portaal op Nutshell.Acadamy voor de Opdrachtnemer dat toegankelijk wordt na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door Nutschell.Acadamy.

Opdrachtnemerwebpagina: een webpagina met betrekking tot een Opdrachtnemer die wordt gemaakt door Nutshell.Academy met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van Nutshell.Academy.

Sanctielijsten: overzichten van gesanctioneerde landen, personen en entiteiten die zijn opgesteld door organisaties zoals de Verenigde Naties, Europese Unie of door nationale overheden in de EU-lidstaten waarin TP de Betaaldiensten verzorgt.

Gelijke-prijsgarantie: de garantie van de Opdrachtnemer dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Opdrachtnemer worden berekend op de eigen website, inclusief eventuele kortingen.

Service: de diensten en/of andere activiteiten, die door Nutshell.Academy aan een Opdrachtnemer worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door Nutshell.Academy, met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Opdrachtnemerwebsite. Nutshell.Academy kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

Partijen

 1. Nutshell.academy is een handelsnaam van Everybody Likes Penguins BV.

  Adres:

  De Werkspoorfabriek
  Schaverijstraat 11
  3534 AS Utrecht
  KvK: 60980923
  BTW-nr: NL823958048B01
  Email: info@nutshell.academy

 2. Deze algemene voorwaarden voor Opdrachtnemers (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het Aanbod, Overeenkomst, Service en de Betaaldiensten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van het Opdrachtnemer, wordt uitgesloten.
 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op Nutshell.Academy en kunnen geprint en opgeslagen worden.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Opdrachtgever zijn tussen Nutshell.Academy en de Opdrachtgever aparte algemene voorwaarden van toepassing.
 5. De Opdrachtnemer is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. Nutshell.Academy is hierin geen partij. Nutshell.academy is niet verantwoordelijk voor het Aanbod van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer erkent dat Nutshell.academy geen training, opleiding of coaching verschaft of optreedt als trainingsbureau en dat het Aanbod wordt verschaft door onafhankelijke externe aannemers die niet werken voor Nutshell.academy of haar aangesloten bedrijven.

Levering van de Service

 1. Nutshell.Academy levert de Service aan de Opdrachtnemer als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van Nutshell.Academy in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Opdrachtnemer.
 2. Nutshell.Academy publiceert delen van de Opdrachtnemerinformatie die van belang zijn voor het bestelproces en Aanbod-weergave op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet (behalve waar het Ken-uw-klant-informatie betreft). Nutshell.Academy behoudt zich het recht voor Opdrachtnemerinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert het Opdrachtnemer in zo’n geval hierover.
 3. Nutshell.Academy kan de Opdrachtnemer autoriseren om bepaalde Opdrachtnemerinformatie op het Platform zelf te wijzigen.
 4. Nutshell.Academy publiceert in het Opdrachtnemerportaal de voor het Opdrachtnemer relevante informatie, zoals de verwerkte opdrachten en facturen.
 5. Nutshell.Academy kan een Opdrachtnemerwebpagina voor de Opdrachtnemer creëren en hosten als onderdeel van het Platform.
 6. Nutshell.Academy kan de Opdrachtnemerinformatie op de Opdrachtnemerwebpagina publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. Nutshell.Academy kan op de Opdrachtnemerwebpagina een link plaatsen naar het Platform om Opdrachtgevers in staat te stellen Opdrachten te plaatsen.
 7. Behalve de naam en eventueel het logo van de Opdrachtnemer blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Opdrachtnemerwebpagina te allen tijde het eigendom van Nutshell.Academy.
 8. Alle Opdrachten die worden gedaan via de Opdrachtnemerwebpagina worden beschouwd als Opdrachten zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Registratie van het Opdrachtnemer

 1. Het Opdrachtnemer zal zich bij Nutshell.Academy registreren door middel van het invullen en indienen van het registratieformulier bij Nutshell.Academy met inbegrip van alle benodigde documenten en KYC-informatie. Er komt een overeenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer Nutshell.Academy de ontvangst en goedkeuring van de ken-uw-klant-informatie en de Opdrachtnemerregistratie bevestigt.
 2. Nutshell.Academy kan een verzoek tot registratie van een Opdrachtnemer weigeren om welke reden dan ook.
 3. Na acceptatie en verwerking van een registratie kent Nutshell.Academy de Opdrachtnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord toe waarmee toestemming voor toegang tot het Opdrachtnemerportaal wordt gegeven.
 4. Opdrachtnemergegevens die door Nutshell.Academy zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Opdrachtnemer en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer:

 1. machtigt Nutshell.Academy om als handelsagent namens het Opdrachtnemer Overeenkomsten te sluiten;
 2. verstrekt de Opdrachtnemerinformatie aan Nutshell.Academy;
 3. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Opdrachtnemerinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde informatie bevat die relevant is voor Nutshell.Academy of Opdrachtgevers.
 4. verstrekt op eerste verzoek van Nutshell.Academy aanvullende informatie met betrekking tot het Opdrachtnemer aan Nutshell.Academy;
 5. geeft wijzigingen in de Opdrachtnemerinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan Nutshell.Academy, zodat Nutshell.Academy de gewijzigde Opdrachtnemerinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of de Opdrachtnemer zelf bepaalde Opdrachtnemerinformatie kan wijzigen als de Opdrachtnemer daartoe door Nutshell.Academy is geautoriseerd;
 6. geeft Nutshell.Academy toestemming om de Opdrachtnemerinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan Nutshell.Academy het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Opdrachtnemerinformatie;
 7. geeft Nutshell.Academy toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij de Opdrachtnemer, waarbij Nutshell.Academy de Opdrachtnemer van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;
 8. informeert Nutshell.Academy onmiddellijk als enige autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Opdrachtnemer of zijn werknemers constateert van de toepasselijke wetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
 9. past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als het Opdrachtnemer de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend: door Nutshell.Academy aan het Opdrachtnemer gefactureerd; en door Nutshell.Academy aan de Opdrachtgever vergoed door middel van het verstrekken van een voucher.
 10. De Opdrachtnemer past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website, inclusief kortingen. Nutshell.Academy kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Opdrachtnemerwebpagina, inclusief kortingen;
 11. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van Nutshell.Academy zonder uitdrukkelijke toestemming van Nutshell.Academy;
 12. behandelt zowel Opdrachtgever en werkenemers hiervan als Nutshell.Academy en werknemers hiervan met respect en fatsoen.
 13. accepteert de verrekening door Nutshell.Academy van bedragen die zijn ontvangen van de Opdrachtgevers en die aan het Opdrachtnemer verschuldigd zijn met eventuele bedragen die het Opdrachtnemer verschuldigd is aan Nutshell.Academy voor de Service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt;
 14. registreert maximaal één Opdrachtnemer op het Platform per adres;

Garanties en vrijwaringen van de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer:

 1. garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
 2. garandeert dat alle trainingen, kennissessies en coachingsessies die Opdrachtgever worden aangeboden voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 3. garandeert dat het Nutshell.Academy onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in het Aanbod;
 4. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen, opleiding en ervaring beschikt voor de uitoefening van het Aanbod van de Opdrachtnemer en de Overeenkomst;
 5. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
 6. garandeert dat de Opdrachtnemerinformatie vrijelijk door Nutshell.Academy kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
 7. vrijwaart Nutshell.Academy van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die Nutshell.Academy in verband daarmee moet maken;
 8. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Opdrachtnemerinformatie (waaronder trainingsinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
 9. vrijwaart Nutshell.Academy voor claims van Opdrachtgevers die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Opdrachtnemer, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Opdrachtgever door middel van het plaatsen van een Opdracht via het Platform een aanbod van de Opdrachtnemer heeft geaccepteerd. Het Opdrachtnemer is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan het Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Indien van toepassing is Nutshell.Academy alleen verantwoordelijk voor de Betaaldiensten.
 2. Nutshell.Academy geeft Opdrachten via het Platform zo snel mogelijk door aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Opdrachten goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. Nutshell.Academy kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
 3. Nutshell.Academy is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Opdrachten die door Opdrachtgevers worden geplaatst. De Opdrachtnemer kan elke Opdracht bij de Opdrachtgever controleren door via het Platform contact met de Opdrachtgever op te nemen.
 4. De Opdrachtnemer gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
 5. De Opdrachtnemer kan de Opdracht annuleren als:
 6. Nutshell.Academy kan de Opdracht annuleren als de Opdracht vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
 7. Als een Opdracht op grond van deze Voorwaarden wordt geannuleerd, stelt het Opdrachtnemer Nutshell.Academy hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.
 8. Nutshell.Academy is niet aansprakelijk (i) voor annuleringen door Opdrachtgevers of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en (ii) voor Opdrachtgevers die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Opdrachtnemer voldoen.

Vergoeding voor de Service

Als Vergoeding voor de Service betaalt het Opdrachtnemer het volgende aan Nutshell.Academy (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):

 1. een provisie van 12% voor elke Overeenkomst (die ook verschuldigd is in geval van annuleringen van Opdrachten door de Opdrachtnemer);
 2. eventuele administratiekosten voor elke Overeenkomst (ook na annulering door het Opdrachtnemer);
 3. eventuele incassokosten;
 4. eventuele vertragingsrente over facturen die niet tijdig betaald worden;
 5. eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van de Service en aanvullende diensten die Nutshell.Academy de Opdrachtnemer levert.
 6. Nutshell.Academy kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan de Opdrachtnemer voor aanvullende diensten. Als Nutshell.Academy eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt Nutshell.Academy de Opdrachtnemer van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen.
 7. Nutshell.Academy heeft het recht de provisie voor iedere Overeenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als het Opdrachtnemer in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door Nutshell.Academy op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De provisieverhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.
 8. De Opdrachtnemer doet afstand van enig recht op verrekening.
 9. Nutshell.Academy heeft het recht, echter zonder hiertoe verplicht te zijn, de bedragen die zijn ontvangen van de Opdrachtgevers en die aan het Opdrachtnemer verschuldigd zijn te verrekenen met eventuele bedragen die het Opdrachtnemer verschuldigd is aan Nutshell.Academy voor de service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt.

Beoordelingen en ranking van de Opdrachtnemers

 1. Nutshell.Academy biedt Opdrachtgevers de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door het Opdrachtnemer te beoordelen en te waarderen.
 2. Nutshell.Academy kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan te verwijderen. Nutshell.Academy stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Opdrachtgevers niet af met het Opdrachtnemer.
 3. Nutshell.Academy is niet aansprakelijk ten opzichte van het Opdrachtnemer voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van Nutshell.Academy, maar die van de Opdrachtgevers.
 4. Opdrachtnemers mogen geen beoordelingen over hun eigen Opdrachtnemer op het Platform plaatsen.
 5. Nutshell.Academy bepaalt de Ranking van de Opdrachtnemer op het Platform. Opdrachtnemers kunnen betalen voor een tijdelijke hogere positie in bepaalde ranglijsten op het Platform of nieuwsbrief.

Looptijd en beëindiging van de Service

 1. Nutshell.Academy verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Opdrachtnemer door Nutshell.Academy.
 2. De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het Opdrachtnemer kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Nutshell.Academy is voldaan. Als het Opdrachtnemer een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt Nutshell.Academy de datum waarna Opdrachten bij de Opdrachtnemer niet langer worden geaccepteerd. De Opdrachtnemer komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van het Opdrachtnemer ten opzichte van Nutshell.Academy is voldaan.
 3. Nutshell.Academy controleert eventueel de Sanctielijsten op alle Opdrachtnemers en hun eigenaren en voert eventueel een due-diligenceonderzoek uit. Als een Opdrachtnemer en/of zijn eigenaar voorkomt op een van deze lijsten of Nutshell.Academy op basis van het due-diligenceonderzoek van de Opdrachtgever tot de conclusie komt dat de diensten niet kunnen worden verleend, bevriest Nutshell.Academy direct alle betalingen en Services aan de Opdrachtnemer.
 4. Nutshell.Academy kan de Service opschorten en betalingen aan de Opdrachtnemers bevriezen als de Opdrachtnemer een bepaling in deze Voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of Nutshell.Academy handelt, het due-diligenceonderzoek van de Opdrachtgever niet kan worden afgerond of leidt tot de conclusie dat het Opdrachtnemer of zijn eigenaren voorkomen op een of meer Sanctielijsten.
 5. Nutshell.Academy kan de Service onmiddellijk beëindigen als de Opdrachtnemer:
  • de bepalingen van de Voorwaarden schendt;
  • onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;
  • (herhaaldelijk) negatieve beoordelingen van Opdrachtgevers krijgt; of
  • (herhaaldelijk) beoordeling van de eigen Opdrachtnemer op het Platform plaatst.

Aansprakelijkheid van Nutshell.Academy

 1. Iedere aansprakelijkheid van Nutshell.Academy ten opzichte van de Opdrachtnemer is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van Nutshell.Academy ten opzichte van het Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Nutshell.Academy gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo’n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Nutshell Academy beperkt tot EUR 500,- (vijfhonderd euro).

Klachtenprocedure

 1. De Opdrachtnemer is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Opdrachtgevers over de nakoming van Overeenkomsten.

Privacy van Opdrachtgevers

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van Opdrachtgevers doorgegeven aan Opdrachtnemers.
 2. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.
 3. De Opdrachtnemer is bekend met het privacybeleid van Nutshell.Academy en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het Platform.
 4. Het Opdrachtnemer verstrekt geen persoonsgegevens van Opdrachtgevers aan derden en communiceert niet met Opdrachtgevers anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 5. Het Opdrachtnemer informeert Nutshell.Academy onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Opdrachtgevers en houdt Nutshell.Academy op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.
 6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

Overige bepalingen

 1. Nutshell Academy kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.
 2. Als het Opdrachtnemer de Betaaldiensten gebruikt, gelden de algemene voorwaarden voor de betaaldiensten van onze betaalserviceprovider naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Betaaldiensten beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Nutshell.Academy en de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
 4. De Opdrachtnemer kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan Nutshell.Academy tenzij Nutshell.Academy vooraf schriftelijk instemt met zo’n overdracht. Nutshell.Academy kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.
 5. De Opdrachtnemer behandelt alle informatie met betrekking tot de Service, de Betaaldiensten en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
 6. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.
 7. Deze Voorwaarden zijn in verschillende talen geschreven en alle versies hebben dezelfde geldigheid. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Nederlandse versie de geldende en