Privacy statement

Op deze pagina vind je ons privacy statement. Deze is opgedeeld in twee delen:

Privacy Statement Opdrachtgever

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen via een platform van Nutshell.Academy. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is Nutshell.Academy onderdeel van Everybody Likes Penguins. Nutshell.Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Nutshell.Academy houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Nutshell.Academy verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

Proces voor plaatsen van een opdracht

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je opdracht. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je opdracht, het bevestigen van opdracht, de mogelijkheid tot het beoordelen van je opdracht, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Opdracht
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Beoordeling van opdrachtnemer en de uitgevoerde training of workshop

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een opdrachtnemer. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kun je intrekken door contact met ons op te nemen via info@nutshell.acadamy. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam (indien verstrekt)
 • Beoordeling

Customer support

Als je contact opneemt met onze customer support, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan customer support verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Nutshell.Academy (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nr. 2.

Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe updates over het aanbod aan trainingen (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je opdracht in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Nutshell.Academy maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app Ids
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal
 • Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Nutshell.Academy (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Nutshell.Academy (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

De website van Nutshell.Academy is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Nutshell.Academy maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Zo worden er op basis van je postcode en/of locatiegegevens beschikbare trainingen in jouw omgeving geselecteerd. Daarnaast maakt Nutshell.Academy gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven.

Wanneer er op grond van deze automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit over jou is genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen met info@nutshell.academy. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer je suggesties hebt ter verbetering van deze processen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Nutshell.Academy zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Nutshell.Academy verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je opdracht. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en opdrachtnemers te woord kunnen staan met vragen of klachten over de opdracht. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je opdracht. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met opdrachtnemers

Nutshell.Academy verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens, e-mail, website en telefoonnummer, opdrachtomschrijving en opdrachtgegevens) aan de door jou geselecteerde opdrachtnemer, zodat de opdrachtnemer jouw opdracht kan uitvoeren. Jij bent direct klant van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe de opdrachtnemer met jouw gegevens omgaat kun je dan ook het beste direct met de opdrachtnemer via het platform contact opnemen.

Delen met anderen (niet zijnde opdrachtnemers)

Nutshell.Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Indien je hebt gekozen voor onze cookie, kunnen we je persoonsgegevens in gepseudonimiseerde vorm delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om “Custom Audiences” te creëren. Op basis van deze Customer Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nutshell.Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Nutshell.Academy selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@nutshell.academy. Nutshell.Academy zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Nutshell.Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nutshell.academy

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Werkspoorfabriek – Stadstuin
Schaverijstraat 11
3534 AS  Utrecht
Email: info@nutshell.academy

 

Privacy Statement Opdrachtnemer

Dit privacystatement is van toepassing op de algemene verwerking van gegevens van Nutshell.Acadamy Opdrachtnemers.

Gegevens van opdrachtnemers die door Nutshell.Acadamy zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot uw trainingsbedrijf en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens wij verwerken en waarom

Nutshell.Acadamy verwerkt je gegevens omdat je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden.

Aanmeldingsproces

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om je als Opdrachtnemer aan te melden en om te voldoen aan onze vereisten op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en EU-richtlijn 2015/849 over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Wij verwerken de volgende gegevens in het bestelproces:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Nr. Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer
 • Betaalwijze
 • Kopie legitimatiebewijs wettelijk vertegenwoordiger/UBO
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van een zakelijke bankpas/-verklaring
 • Kopie van een bewijs van binnenlands adres
 • Aanbod (trainingen, workshops, etc.)
 • Logo

Support

Als je contact opneemt met onze afdeling support gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. Wij verwerken de volgende gegevens voor de support:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Klanttevredenheidsonderzoeken

Om ervoor te zorgen dat onze diensten aansluiten bij de voorkeuren van jou en van onze opdrachtgevers, kunnen eventuele gegevens die je aan onze afdeling customer support verstrekt gebruikt worden voor zaken zoals klanttevredenheidsonderzoeken. Wij verwerken de volgende gegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken:

 • Naam
 • Beoordeling

Marketingboodschappen

Wij verwerken je gegevens ook om je (gepersonaliseerde) marketingboodschappen en – berichten te kunnen sturen. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, kun je je uitschrijven via de link in het desbetreffende bericht. Wij verwerken de volgende gegevens voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

Cookies

Daarnaast maakt Nutshell.Acadamy gebruik van cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketingcookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het proces verstrekt. Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. Wij zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Nutshell.Acadamy maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Nutshell.Acadamy maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven. Verder gebruiken wij je postcode om een automatische selectie te maken van Opdrachtnemers in de buurt van de locatie van een opdrachtgever.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Nutshell.Acadamy zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer de wet ons hiertoe verplicht. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Wanneer we echter een back-up terugplaatsen, zullen wij de gegevens op dat moment verwijderen.

Delen met opdrachtgevers/ Persoonsgegevens opdrachtgevers

Nutshell.Acadamy deelt je gegevens met de opdrachtgever die bij jou een opdracht plaatst. Aangezien de opdrachtgever jouw directe klant is, heb je een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen met betrekking tot de verwerking van diens persoonsgegevens. Opdrachtgever kunnen direct contact met jou opnemen als zij vragen hebben over hoe je met hun persoonsgegevens omgaat. Jij en wij zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de persoonsgegevens van opdrachtgevers die voor jouw en onze eigen doeleinden en met jouw en onze eigen middelen en/of namens jou of ons worden verwerkt. Dit betekent dat wij beiden onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan wij (deels) de doeleinden en middelen bepalen.

Delen met anderen

Nutshell.Acadamy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- of marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je gegevens mogelijk gedeeld:
 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Analytische dienstverleners

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let er bij het openen van websites van derden op, dat elk van deze websites een eigen privacystatement heeft. Nutshell.Acadamy selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop zij je persoonsgegevens behandelen.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je gegevens, dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacybeleid. Je kunt je hiervoor wenden tot info@nutshell.academy.

Beveiliging

Nutshell.Acadamy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@nutshell.academy.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging: Werkspoorfabriek – Stadstuin Schaverijstraat 11 3534 AS  Utrecht Email: info@nutshell.academy